ဂျပန်နိုင်ငံရှိအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်

ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်လိုသောနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အချက်အလက်များ

【TUYỂN DỤNG TOKYO】 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ IT LẬP TRÌNH JAVA

【TUYỂN DỤNG TOKYO】 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ IT LẬP TRÌNH JAVA

【TUYỂN DỤNG YOKOHAMA】TUYỂN KỸ SƯ LẬP TRÌNH RUBY/RUBY ON RAILS PHỤ TRÁCH PHÁT TRIỂN SERVER-SIDE (BACK-END)

【TUYỂN DỤNG YOKOHAMA】TUYỂN KỸ SƯ LẬP TRÌNH RUBY/RUBY ON RAILS PHỤ TRÁCH PHÁT TRIỂN SERVER-SIDE (BACK-END)